Skip to main content
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty w  Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.a) Wysokość gwarancji - do równowartości 100 000 euro:

b) Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich racunkach ( np. lokatach terminowych, bieżących, oszczednościowo-rozliczeniowych) jedenj osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębana kwota gwarancji.

c) Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych niposiadających osobowiściprawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

d)  W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane przez BFG?
- niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku

e) Czy można odzyskać te cześć depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
- Tak.Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego; najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu; gdy do taki układ między wierzycielami  upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie; jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku; kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów

f) Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
- po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości
- następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w bankowym funduszu gwarancyjnym

 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BFG: www.bfg.pl

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny :

Informacja dotycząca gwarantowania depozytów

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku :

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku

 

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.