Skip to main content
  • Kwota zapisu na wypadek śmierci

Kwota zapisu na wypadek śmierci

Kwota wypłaty środków z rachunku bankowego  z dyspozycją na wypadek śmierci nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni   miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku – Kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Kwota ta wynosi: 20 x 7.998,81 = 159.976,20 zł*

* - kwota ustalona w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 20.06.2024 r.

KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA NA PODSTAWIE SĄDOWEGO LUB ADMINISTRACYJNEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości „(…)75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U 2017, poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy(…)” - Kwota ustalona w oparciu o przepis art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Obecnie kwota ta wynosi 3.225,00 zł

 

Dysponowanie wkładem na wypadek śmierci

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.