Skip to main content
  • Stawki referencyjne

Stawki referencyjne

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu informuje, że udziela kredytów opartych na stawce referencyjnej  WIBOR.

WIBOR wskaźnik referencyjny Stawek offer z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Offered Rate). Stawka WIBOR określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Stawka WIBOR stanowi podstawę naliczania oprocentowania kredytów w Banku, tj. średni WIBOR 3M + marża Banku

Ogólna informacja o wskaźniku referencyjnym oraz jego administratorze:

Stawka WIBOR/WIBID (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Wskaźnik referencyjny jest opracowywany według przyjętej przez GPW Benchmark S.A. metody pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a szczegóły dotyczące metody opracowania wskaźnika referencyjnego publikowane są na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Administratorem stawek WIBID i WIBOR  jest GPW Benchmark S.A. z siedzib  w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097, o kapitale zakładowym w wysokości 2 900 000 zł - opłaconym w całości, NIP 5252546511.

GPW Benchmark S.A posiada zezwolenie na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plany awaryjne winny gwarantować niezakłócony dostęp do usług finansowych świadczonych przez Bank, bezpieczeństwo wkładów Klientów zdeponowanych w Banku, skuteczną wewnętrzną koordynację i wymianę informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Banku między innymi poprzez dostarczanie aktualnej, precyzyjnej i spójnej informacji oraz przetrwanie Banku w sytuacjach kryzysowych.

Informacja o możliwości wprowadzenia przez administratora istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu opracował Plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR, odnosząc się do istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego, tj. odwołując się do definicji przyjętej przez administratora.

Podmioty, które opracowują wskaźniki opracowują również metodologię, która ma służyć precyzyjnemu i adekwatnemu wyznaczaniu jego wartości. Wartość ta, jest odwzorowaniem pewnej rzeczywistości rynkowej i ekonomicznej, którą wskaźnik referencyjny ma mierzyć,  a uzyskuje się ją dzięki pomiarowi rynku bazowego właściwego dla danego wskaźnika. Wartość uzyskana w ten sposób może być podatna na zmiany zachodzące w realiach rynkowych. Administrator ma obowiązek tak dobierać metodologię opracowywania wskaźnika referencyjnego, aby była ona zgodna z przepisami prawa, w szczególności, aby pomiar rynku bazowego był jak najbardziej adekwatny, dokładny i zgodny z realiami, a informacje na podstawie których następuje wyliczenie, były sprawdzalne oraz rzetelnie przekazane.

Jednym z obowiązków podmiotu opracowującego wskaźnik referencyjny, jest zapewnienie  aby metoda używana do jego wyznaczania była adekwatna do mierzenia danego rynku bazowego, zgodna z przepisami prawa, wymogami organów nadzoru oraz dostosowana do zmieniających się warunków rynkowych lub ekonomicznych. W tym celu dokonuje przeglądu przyjętej metody, podczas którego może określić zmiany metody mające potencjalny wpływ na zmianę wartości samego wskaźnika referencyjnego.

Każda zmiana metodologii musi być poprzedzona publicznymi komunikatami w tym zakresie ze strony administratora wskaźnika referencyjnego oraz opublikowanym dokumentem konsultacyjnym, a cały proces jest objęty nadzorem właściwego organu nadzoru.

Informacja o możliwości zaprzestania opracowywania przez administratora wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy:

Podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny w ramach prowadzonej działalności  jest uprawniony do zaprzestania w sposób trwały opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez administratora na jego stronie internetowej, z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie uprawnień organów nadzoru wynikających z art. 21 oraz 23 Rozporządzenia BMR. Administrator może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika referencyjnego w szczególności z przyczyn biznesowych (czynnik pozaekonomiczny) lub z uwagi na uznanie przez administratora, że dane wykorzystywane do opracowywania wskaźnika referencyjnego nie są reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem tego wskaźnika referencyjnego. Proces zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego poprzedza proces konsultacji publicznych trwający zazwyczaj kilka miesięcy, w ramach których administrator określi datę, od której zamierza zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Dodatkowo metoda opracowywania wskaźnika referencyjnego zwyczajowo wskazuje, że istnieją okoliczności, w których w danym dniu administrator może nie być w stanie wyznaczyć wartości wskaźnika referencyjnego na przykład w sytuacji nieotrzymania przez administratora w danym dniu wystarczającej ilości danych niezbędnych do wyznaczenia w danym dniu wartości wskaźnika referencyjnego.

Konsekwencją trwałego lub czasowego zaprzestania przez administratora opracowywania wskaźnika referencyjnego może być brak możliwości wykorzystania przez Bank wskaźnika referencyjnego do ustalenia wartości wzajemnych świadczeń wynikających z zawartej pomiędzy bankiem a Państwem umowy. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia umowy łączącej Państwa z Bankiem.

O zaistniałej zmianie stopy procentowej Bank każdorazowo poinformuje na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną, każdego z Kredytobiorców, z którymi zawarte zostały umowy kredytowe oparte na stawce referencyjnej WIBOR i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia tych kredytów. Do informacji dla Kredytobiorcy Bank dołączy nowy harmonogram spłaty, obejmujący okres obowiązywania nowej stopy procentowej.

W przypadku niezaakceptowania przez Kredytobiorcę zmiany wysokości oprocentowania kredytu, przysługiwać będzie mu prawo pisemnego wypowiedzenia umowy kredytu w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianie oprocentowania.

Zmiana stopy procentowej kredytu na skutek istotnego zwiększenia, zawieszenia lub braku notowania stopy referencyjnej WIBOR nie będzie stanowić zmiany umowy kredytu zawartejz klientem Banku i nie będzie powodować konieczności wypowiedzenia warunków umowy kredytu, ani sporządzania aneksu do umowy kredytu.

Powyższa informacja opracowana została zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz.Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwane „Rozporządzeniem BMR”).

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.