Skip to main content
  • Historia

Historia

          Data 2 sierpnia 1899r. to dzień zatwierdzenia Statutu Ciechanowieckiego Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego. Od tego dnia datuje się zorganizowaną spółdzielczość finansową na terenie naszego miasta. Mimo, że początki były trudne, efekty działania niezbyt zadowalające, a liczba członków zamknęła się na 30-tu, to należy pamiętać, że była to pierwsza tego typu placówka w guberni łomżyńskiej oraz jedna z pierwszych w całym Królestwie Polskim.

         Znaczny rozwój Towarzystwa nastąpił w latach 1910-1913. Miało to związek z ogólnym ożywieniem spółdzielczości kredytowo-oszczędnościowej oraz powołaniem w 1910r. instytucji nadrzędnej - Banku Towarzystw Spółdzielczych. W owych latach liczba członków dochodziła do 1800, a teren działania obejmował 53 miejscowości, (2360 domów, 22381 osób).

         Wybuch I wojny światowej spowodował ograniczenie działalności Towarzystwa. Blisko połowa Ciechanowca została spalona przez cofające się z terenu Królestwa Polskiego wojska rosyjskie, ludność nękały kontrybucje i rekwizycje, na dodatek spłonęła prawie cała dokumentacja Towarzystwa, mimo tego nie zaprzestano działalności.

         Pierwsze lata istnienia II Rzeczpospolitej to próby ujednolicenia ruchu spółdzielczego ze wszystkich 3 zaborów. Dotychczasowe Ciechanowieckie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe zostało przekształcone w Ciechanowiecką Spółdzielczą Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościową. Kasie przyszło działać w okresie powojennych zniszczeń, braku pieniędzy, galopującej inflacji i groźnej konkurencji żydowskiej. Dopiero ożywienie gospodarcze po roku 1924 przyczyniło się znacznie do rozwoju spółdzielczości pożyczkowo-oszczędnościowej. Doszło też do połączenia z nowo powstałą Kasą Stefczyka, wynikiem czego był Spółdzielczy Bank Ciechanowiecki. Tak połączonymi siłami łatwiej było operować w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego.

         Wybuch II wojny światowej na krótki okres przerwał działalność SBC. Jednak cały okres podwójnej okupacji Ciechanowca - radzieckiej i niemieckiej nie stanowił zupełnej przerwy. Odkryte dokumenty świadczą o istnieniu i działaniu 2 instytucji finansowych, lecz nie określają ich charakteru i metod działania.
W odradzającym się po wojnie życiu społeczno - gospodarczym znalazło się również miejsce dla spółdzielczości bankowej. Odrodzenie jej w Ciechanowcu nastąpiło w 1948r. - 20 czerwca odbyło się zebranie założycielskie Kasy Stefczyka.       

         Późniejsze lata, to trudny okres dla Ciechanowieckiej Kasy Stefczyka. Na mocy dekretu o reformie bankowej przekształcono wszystkie kasy w Gminne Kasy Spółdzielcze podporządkowane Bankowi Rolnemu. Ich głównym zadaniem była służba potrzebom scentralizowanego kierownictwa. Nic więc dziwnego, że nastąpił regres pogłębiony wprowadzeniem obowiązkowych dostaw płodów rolnych oraz pozbawieniem możliwości gromadzenia oszczędności na własny rachunek. Stan taki trwał do 1956r.
Zapoczątkowany w tym roku okres odnowy i zwrotu ku samodzielności przyczynił się do szybkiego rozwoju Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Przywrócone prawnie zasady spółdzielcze owocowały wzrostem członków, zwiększeniem funduszy, obrotów i zysków.

         Kolejne lata przynosiły następne zmiany. Aż nadeszły lata 1989/90. Likwidacja Związków Rewizyjnych, galopująca inflacja, gospodarka wolnorynkowa, rodząca się konkurencja - to wyzwania, z którymi małe i ubogie w kapitały banki borykały się przez szereg lat. Konsekwencją tych trudności było przyłączenie w 1999r. dwóch małych banków spółdzielczych: w Klukowie i Nurze. Powstała spółdzielnia bankowa działająca na terenie 4 gmin zrzeszona w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
         Ostatnie lata działalności banku to dynamiczny rozwój pozwalający wprowadzać nowe inwestycje, technologie oraz stworzyć solidne fundamenty kapitałowe.

 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu gwarantuje:
- solidność - jaką nakazuje tradycja,
- nowoczesność - jakiej wymaga przyszłość.

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu, Plac 3 Maja 3 , 18-230 Ciechanowiec, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030364, NIP: 722-000-25-88, REGON: 000494255, SWIFT CODE: POLUPLPR.